Regulamin Rajdu

 REGULAMIN JESIENNEGO ROWEROWEGO RAJDU PO GMINIE MICHAŁOWICE 2019

  ORGANIZATOR STOWARZYSZENIE ABC

 

Cel rajdu: Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w Gminie Michałowice.

 DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA

 19 październik 2019 (sobota) godzina 10:00

 Start rajdu zaplanowano w poniżej wymienionych punktach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice:

             Michałowice – boisko przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna 15

             Opacz – przystanek kolejki WKD Opacz

             Reguły – Świetlica, ul. Wiejska 13

             Komorów – boisko przy Szkole Podstawowej, aleja Marii Dąbrowskiej 12

             Nowa Wieś, boisko przy Szkole Podstawowej, ul. Główna 96

             Sokołów, boisko Orlik, ul. Wspólnoty Wiejskiej 1

             Komorów Wieś, Strefa Rekreacji przy Zbiorniku Komorowskim

             Granica – Świetlica, ul. Czeremchy 1

 Meta rajdu zlokalizowana jest pod Urzędem Gminy Michałowice w Regułach przy alei Powstańców Warszawy 1.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rajdu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych

 Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać oraz przestrzegać zasady ruchu drogowego.

 Rajd nie jest wyścigiem, ściganie się jest zabronione !!!

 Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe

 §1

 1.       Niniejszy „Regulamin” określa zasady i warunki uczestnictwa w rajdzie rowerowym

 2.       Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

 a.       Organizator – Stowarzyszenie ABC z siedzibą w 05-816 Michałowice, ul Widok 14

 b.       Uczestnik – każda osoba fizyczna, która po wypełnieniu oraz przesłaniu Formularza Zgłoszenia uczestniczy w Rajdzie

 c.       Uczestnik małoletni – Uczestnik, który ukończył 4 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia i

 d.       Karta Zgłoszenia – formularz stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu oraz udostępniony w celu zgłaszania na stronie internetowej www.stowarzyszenieabc.pl

 e.       Rajd – bezpłatne wydarzenie rowerowe polegające na przebyciu wyznaczonej przez Organizatora Trasy na rowerze odbywające się 19 października 2019 roku od godziny 10:00 do ukończenia trasy na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie

 f.        Trasa – miejsce odbywania się Rajdu wyznaczone przez Organizatora dla poszczególnych punktów startowych Rajdu. Metą każdej trasy jest teren przy Urzędzie Gminy Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły

 g.       Punkt startowy – miejsce wyznaczone przez Organizatora w którym mieszkańcy o określonej w Regulaminie godzinie mogą rozpocząć udział w rajdzie

 h.       Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

 i.         RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 §2

 Warunki uczestnictwa

 1.       Uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.

 2.       Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest:

 a.       wypełnienie Karty zgłoszenia do dnia 18 października 2019 poprzez stronę internetową www.stowarzyszenieabc.pl Organizator wyłącza możliwość zapisów drogą mailową lub telefoniczną.

 b.       Akceptacja warunków Regulaminu

 c.       w przypadku Uczestników małoletnich opieka w trakcie Rajdu rodziców lub opiekunów prawnych a w przypadku Uczestników małoletnich, którzy ukończyli 14 rok życia pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Rajdzie.

 d.       W przypadku Uczestników małoletnich używanie kasku ochronnego podczas Rajdu

 e.       Jazda po trasie Rajdu z założoną kamizelką odblaskową (kamizelki zostaną przekazane wszystkim Uczestnikom Rajdu przed startem w Punkcie startowym).

 f.        posiadanie przez Uczestników niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach

 3.       Do udziału w Rajdzie nie dopuszcza się osób poniżej 4 roku życia

 4.       Udział w rajdzie jest bezpłatny

 5.       Organizator nie zapewnia opieki nad Uczestnikami małoletnimi

 6.       Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Uczestnik bierze udział w Rajdzie na swoją wyłączną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych na trasie, a Uczestnik małoletni na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, który podpisał zgodę na udział w Rajdzie. Poprzez zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że zna swój (i Uczestnika małoletniego) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego

 7.       Poprzez zgłoszenie Uczestnika małoletniego opiekun prawny składa oświadczenie, iż Uczestnik małoletni, który zgodnie z przepisami Regulaminu bierze udział w Rajdzie samodzielnie, posiada uprawnienia do kierowania rowerem, o których mowa w art. 17 ustawy o kierujących pojazdami (karta rowerowa).

 §3

 Zasady uczestnictwa w Rajdzie

 1.       Rajd odbędzie się 19 października 2019 roku. Uczestnicy zobowiązani są zebrać się w wybranych przez siebie Punktach startowych o godzinie 9:45. Start Rajdu planowany jest od godziny 10.00

 2.       Zakazane jest rozpoczęcie Rajdu przed godziną 10:00. Osoba, która wyruszy na trasy Rajdu przed godziną 10:00 nie jest Uczestnikiem, nie obowiązują ją postanowienia niniejszego Regulaminu

 3.       Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności oraz znajomości zasad ruchu drogowego.

 4.       Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom Organizatora a także do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o kierujących pojazdami.

 5.       Uczestnicy poruszający się własnymi pojazdami zobowiązani są do posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6.       Organizator nie zapewnia pomocy Uczestnikom w razie awarii roweru.

 7.       Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego według następujących zasad:

 a.       przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i stosować się do zaleceń Policji oraz organizatorów prowadzących rajd

 b.       zachować szczególną ostrożność mając na uwadze innych uczestników ruchu drogowego

 8.       Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 a.       rozpoczęcia jazdy nie wcześnie niż w momencie wskazanym przez Organizatora;

 b.       jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych Uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku;

 c.       w trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie;

 d.       każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;

 e.       podczas postoju nie należy tarasować drogi.

 9.       Organizator zaleca używanie kasku ochronnego podczas Rajdu oraz zabranie kurtek lub peleryn przeciwdeszczowych. W przypadku Uczestników małoletnich używanie kasku ochronnego jest obowiązkowe.

 10.   Wszyscy Uczestnicy Rajdu są obowiązani do poruszania się po wyznaczonych przez Organizatora trasach mając założone kamizelki odblaskowe.

11.   Przed wyruszeniem Organizator omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.

 12.   Rajd nie jest wyścigiem. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz udział Uczestników małoletnich zabrania się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu, w szczególności ścigania się.

 13.   Przed wyruszeniem na Trasę rajdu Uczestnicy zgłoszeni do startu z danego Punktu startowego zostaną podzieleni na grupy Uczestników. W jednej grupie Uczestników może być maksymalnie 10 osób.

 14.   Każda z grup Uczestników będzie wyruszała na Trasę po informacji ze strony osoby wyznaczonej przez Organizatora.

15.   Każda z grup Uczestników zostanie wyposażona w mapkę Trasy oraz pytania konkursowe które dotyczą punktów zlokalizowanych na trasie. W ramach każdej z wyznaczonych Tras przewidziane jest kilka punktów zadaniowych.

 16.   Po dojechaniu na metę grupa Uczestników przekazuje osobom wyznaczonym przez Organizatora kartę odpowiedzi na pytania konkursowe. W przypadku poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe dotyczące Trasy rajdu wszyscy Uczestnicy danej grupy otrzymują nagrody w postaci gadżetów.  

 17.   Na mecie Rajdu zlokalizowanej pod Urzędem Gminy Michałowice planowany jest poczęstunek dla Uczestników Rajdu oraz atrakcje związane z tematyką rowerową.

 18.   W trakcie trwania Rajdu zakazane jest:

a.       spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających;

b.       zaśmiecanie trasy Rajdu oraz miejsc przyległych;

c.       niszczenie przyrody;

d.       w przypadku Uczestników małoletnich, którzy nie ukończyli 13 lat zabrania się indywidualnej jazdy rowerem bez rodzica lub opiekuna prawnego;

e.       głośnego zachowywania się;

f.        zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

19.   Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Uczestnikom oraz osobom trzecim w trakcie udziału w Rajdzie

20.   W przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator upoważniony jest do wykluczenia Uczestnika z Rajdu. W przypadku dalszego pozostawania na Trasie, osoba traci status Uczestnika i pokonuje ją na własną odpowiedzialność.

 21.   Naruszenie zakazów, o których mowa w §3 pkt. 16 skutkuje wykluczeniem z Rajdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze skutki zachowania, o którym mowa w §3 pkt. 16 w szczególności na gruncie ich prawnokarnej oceny.

§4

 Obowiązki oraz odpowiedzialność Organizatora

 1.       Każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

 2.       Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników. Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy zagubione podczas Rajdu obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora

 3.       Organizator nie zapewnia pomocy Uczestnikom w razie awarii roweru

4.       Każde samowolne opuszczenie Trasy powoduje wygaśnięcie ochrony i odpowiedzialności ze strony organizatora

 5.       Każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora pakiet startowy. Pakiety startowe będą wydawane w Punktach startowych Rajdu prze wyruszeniem Uczestników na Trasę.

 §5

 Postanowienia końcowe

      1.   Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu w ważnych przypadkach takich jak zmiana profilu działalności Organizatora lub zmiana przepisów prawa

       2.       Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu lub rezygnacji z organizacji Rajdu poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.stowarzyszenieabc.pl na 7 dni przed wejściem w życie zmian.

      3.       Organizator zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z organizacji Rajdu z w przypadku nieotrzymania wymaganych przez prawo zezwoleń lub z przyczyn wymienionych w ust. 1. W przypadku rezygnacji z organizacji Rajdu Uczestnik zostanie poinformowany w sposób przewidziany w ust. 2. W Niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać w dniu ogłoszenia rezygnacji z organizacji Rajdu

 4.       Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.stowarzyszenieabc.pl oraz w siedzibie Organizatora wskazanej w niniejszym Regulaminie

 5.       Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2019